Dokumenty potřebné pro podání kupní smlouvy na katastrální úřad

Návrh na zahájení řízení před katastrálním úřadem musí obsahovat:

  • označení katastrálního úřadu, kterému je návrh určen
  • označení účastníků řízení - u fyzických osob jméno, příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo, u právnických osob název, sídlo a identifikační číslo
  • označení práv, která mají být zapsána do katastru

Přílohou návrhu pak musí být:

  • kupní smlouva, na základě které má být zapsáno právo do katastru v počtu o dva větším, než je počet účastníků řízení
  • plná moc, je - li účastník řízení zastoupen zmocněncem
  • u právnických osob výpis z obchodního příp. jiného zákonem určeného rejstříku nebo úředně ověřený opis
  • další doklady v závislosti na konkrétním případu (listiny osvědčující oprávnění vlastníka pro právní vztahy vzniklé před 1.1.1993, úředně ověřený překlad listiny sepsané v cizím jazyce apod.)