Katastrální úřad

Ústředním orgánem státní správy katastrální služby je Český zeměměřičský a katastrální úřad, který je správcem katastru nemovitostí České Republiky.

Katastrální úřad je správní úřad, který vykonává státní správu katastru nemovitostí, včetně zápisů práv k nemovitostem do katastru. Působnost katastrálních úřadů je vymezena zákonem č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, kterým byly katastrální úřady zřízeny.

Katastrální úřady svojí činností:

  • vykonávají státní správu katastru nemovitostí České republiky
  • vykonávají správu zhušťovacích bodů a podrobných polí polohového a výškového
  • projednávají porušení pořádku na úseku katastru nemovitostí České republiky podle zvláštního zákona
  • schvalují změny místního názvosloví a zabezpečují činnosti spojené se standardizací geografického názvosloví
  • schvalují změny hranic katastrálních území
  • vykonávají správu základních státních mapových děl stanovených Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním
  • plní další úkoly na úseku zeměměřictví a katastru nemovitostí České republiky, kterými je pověří Český úřad zeměměřický a katastrální