Nabývání nemovitostí cizincem

Nabývání nemovitostí cizincem je upraveno devizovým zákonem. Tento zákon definuje tuzemce jako fyzickou osobu s trvalým pobytem v tuzemsku nebo právnickou osobu se sídlem v tuzemsku, v ostatních případech se dle devizového zákona jedná o cizozemce.

Tuzemec může nabývat vlastnické právo k nemovitostem neomezeně. Cizozemce devizový zákon dělí na příslušníky některého členského státu EU a ostatní cizozemce. První skupina cizinců může v ČR nabývat byty v podstatě bez omezení. U druhé skupiny cizinců je rozhodující, zda mezi ČR a státem, jehož jsou cizozemci příslušníky, existuje mezinárodní smlouva řešící otázku nabývání nemovitostí. V určitých případech však mohou příslušníci nečlenských států EU nabývat nemovitosti bez ohledu na existenci či neexistenci mezinárodní smlouvy přímo ze zákona (například děděním).