Podílové vlastnictví

Nemovitost je vlastněna několika fyzickými nebo právnickými osobami. Podílové vlastnictví je zapsáno na LV jako podíl z celku vyjádřený ve zlomku – velikost jednotlivých podílů vyjadřuje míru, jakou se spoluvlastníci podílejí na právech a povinnostech vyplývajících ze spoluvlastnictví společné věci. Tímto vlastnictvím lze ručit pouze se souhlasem všech ostatních podílníků. Při prodeji má prodávající povinnost nabídnout svůj podíl ke koupi ostatním spoluvlastníkům, kteří mají ze zákona předkupní právo.