Věcné břemeno

Věcná břemena omezují vlastníka nemovitosti ve prospěch někoho jiného tak, že je povinen něco trpět, něčeho se zdržet nebo něco konat. Právo odpovídající věcnému břemeni vzniká vkladem do katastru nemovitostí u příslušného katastrálního úřadu a jsou zapsána na listu vlastnictví buď

  • v části B listu vlastnictví jsou zapsána věcná břemena, jež byla uzavřena ve prospěch vlastníka nemovitosti (např. právo přístupu k nemovitosti přes cizí pozemek) nebo
  • v části C listu vlastnictví jsou zapsána věcná břemena, která vlastníka nemovitosti omezují.

Věcná břemena, která jsou spojena s vlastnictvím nemovitosti přecházejí na každého dalšího vlastníka nemovitosti.

Existují však i věcná břemena spojená s určitou osobou (např. u darovací smlouvy právo doživotního bydlení ve prospěch dárce); tato práva jsou spojena s konkrétní osobou a zanikají její smrtí.