Základní podmínky užívání staveb

Dokončenou stavbu, případně její část schopnou samostatného užívání, která vyžadovala stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu, anebo pokud byla prováděna na podkladě veřejnoprávní smlouvy nebo certifikátu vydaného autorizovaným inspektorem a byla provedena v souladu s ním, lze užívat jen na základě oznámení stavebnímu úřadu nebo kolaudačního souhlasu.

Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu záměr započít s užíváním stavby nejméně 30 dnů předem, nejde-li o stavby, pro jejichž užívání zákon vyžaduje kolaudační souhlas. S užíváním stavby pro účel, k němuž byla stavba povolena, může být započato, pokud do 30 dnů od oznámení stavební úřad rozhodnutím, které je prvním úkonem v řízení, užívání stavby nezakáže.

Stavby, které stanoví zákon (zejména stavby jejichž vlastnosti nemohou jejich budoucí uživatelé ovlivnit a změna stavby, která je kulturní památkou), lze užívat jen na základě a v souladu s kolaudačním souhlasem. Kolaudační souhlas vydává na žádost stavebníka příslušný stavební úřad. Jestliže stavební úřad nezjistí závady bránící bezpečnému užívání stavby nebo rozpor se závaznými stanovisky, vydá souhlas, který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby. V opačném případě stavební úřad kolaudační souhlas nevydá a rozhodnutím, které je prvním úkonem v řízení, užívání stavby zakáže.