Zástavní právo

Právo (např. banky) k cizí věci (zástavě), které se zapisuje do katastru nemovitostí. Vázne na nemovitosti a působí (lze je vykonat) proti všem jejím budoucím vlastníkům. Slouží k zajištění pohledávky pro případ, že dluh, který jí odpovídá, nebude včas splněn s tím, že v tomto případě lze dosáhnout uspokojení z výtěžku zpeněžení zástavy. Nemovitost, která je předmětem zástavního práva, musí být pojištěna před živelnými riziky a pohledávka z případných výplat pojistného plnění je zastavena ve prospěch banky.