Prodej budovy č. p. 225 s pozemkem p. č. st. 144, Lomnice nad Lužnicí - nabídka prodeje domu 3215 m2

Prodej budovy č. p. 225 s pozemkem p. č. st. 144, Lomnice nad Lužnicí
  • Typ nemovitosti: dům
  • Typ inzerátu: prodej
  • Lokalita: Zámecká, Lomnice nad Lužnicí
  • Velikost: 4+1 a větší, 3215 m2
  • Aktualizace inzerátu: 06.02.2023
  • Cena: 8 100 000 Kč
  • Kontakt: Jindřich Fantyš
  • E-mail: jindrich.fantys@uzsvm.cz
  • Telefon: 384350232

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nabízí k odkoupení v elektronické aukci ID č.: 87208-A29039 dle aukční vyhlášky č. CJH/114/2023 budovu č. p. 225 (vedenou na LV jako rodinný dům) s pozemkem parc. č. st. 144 v k. ú. Lomnice nad Lužnicí. PŘEDMĚT ELEKTRONICKÉ AUKCE: Předmětem elektronické aukce je níže uvedený majetek: pozemek parc. č.: St. 144 o výměře 3215 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany: chráněná krajinná oblast – II. – IV. zóna, součástí je stavba: Lomnice nad Lužnicí, č.p. 225, rod. dům, stavba stojí na pozemku p. č.: St. 144, zapsaný na listu vlastnictví č. 60000 pro k. ú. Lomnice nad Lužnicí, obec Lomnice nad Lužnicí, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Jindřichův Hradec. SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ: Trvalý porost. POPIS PŘEDMĚTU AUKCE: Předmět aukce se nachází v jihozápadní části města, v ul. Zámecká, v blízkosti Zlaté stoky. Jedná se v podstatě o širší centrum se zástavbou rodinných domů, v docházkové vzdálenosti je dostupná veškerá občanská vybavenost města. Objekt má charakter historické zemědělské usedlosti s uzavřeným dvorem, v dávné minulosti zřejmě sloužící jako zámek, původní stáří patrně značné, nelze vyloučit 16. stol., kdy docházelo k výraznému rozkvětu města v souvislosti s výstavbou okolních rybníků za dob Rožmberků. Aktuálně je stavba evidována v katastru nemovitostí jako rodinný dům, což není v souladu s posledními způsoby užívání. Na severní straně jsou patrné přestavby v podobě opěrných pilířů kleneb. Budova č. p. 225 a pozemek parc. č. st. 144 se nacházejí na území s archeologickými nálezy (UAN) kategorie I, které je evidováno ve Státním archeologickém seznamu ČR (SAS) pod evidenčním číslem 22440 a názvem Lomnice – jádro vsi. Vztahuje se na ně proto ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. OBJEKT LZE DISPOZIČNĚ I FUNKČNĚ DĚLIT NÁSLEDOVNĚ: 1) Západní křídlo – průčelí (1.PP, 1.NP, podkroví): obytné, skladové prostory a průjezd do dvora, 2) Východní křídlo (1.NP, 2.NP, 3.NP): skladové a bývalé hospodářské prostory (sýpka), 3) Jižní křídlo (1.NP, 2.NP, 3.NP): skladové a bývalé hospodářské prostory (sýpka), 4) Severní křídlo (1.NP, 2.NP): část obytná, část skladové a bývalé hospodářské prostory. KONSTRUKČNÍ PRVKY OBJEKTU: Svislé nosné konstrukce jsou ze smíšeného zdiva, stropní konstrukce dřevěné trámové a klenbové, střecha sedlová, krov dřevěný vázaný, krytina tašková, částečné klempířské prvky pozink. plech, vnější povrch stěn vápenné omítky, vnitřní povrch stěn vápenné omítky, keramický obklad a bez povrchové úpravy, okna plastová (obytné části, částečně) a jednoduchá dřevěná, dveře dřevěné, povrchy podlah dřevěná prkna, keramická dlažba, beton, mlat, schodiště dřevěné/kamenné. Obytná část objektu byla vytápěna ústředně kotlem na tuhá paliva, ohřev vody bojler, rozvody elektřiny (v současné době objekt odpojen, elektroměr odmontován), vodovodu a kanalizace. TECHNICKÝ STAV A STANDARD VYBAVENÍ: Poslední datovaná rekonstrukce proběhla údajně cca před 20-30 lety, kdy byla částečně modernizována obytná část a došlo k výměně krytiny na části objektu. Zbylá část objektu v podstatě v “původním“ stavu, přičemž objekt vykazuje známky zanedbané údržby, čemuž odpovídá technický stav, který je obecně zhoršený, na řadě míst i velmi špatný (v části objektu propadlé stropy, masivní zatékání chybějící krytinou, statické vady). Objekt vyžaduje rozsáhlou rekonstrukci, a to jak prvků krátkodobé živnosti, tak prvků dlouhodobé životnosti. Standard vybavení odpovídá z převážné části rozsahu staveb zemědělské usedlosti, hospodářskému objektu svého druhu a své doby, tj. relativně malá obytná/kancelářské/správní část v jednoduchém standardu, vybavení s rozsáhlým skladovým a hospodářským zázemím. Z konstrukčních prvků je cennější krytina a pak zejména dřevěné stropy a krovy, částečně dobové. Hodnotnější částí je také sklepení pod obytnou částí, resp. pod západním, tzn. průčelním křídlem. POZEMEK, TRVALÝ POROST: Pozemek parc. č. st. 144, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 3.215 m2. Pozemek je z části zastavěn stavbou zemědělské usedlosti, z části tvoří uzavřený dvůr, je téměř obdélníkového (spíše lichoběžníkového, podobně jako dvůr) tvaru, rovinný, přístupný z veřejné komunikace (pozemek parc. č. 3541/2, vlastník: město Lomnice nad Lužnicí), dostupné inženýrské sítě: elektřina, vodovod, kanalizace, plynovod. Na pozemku se vyjma stavby zemědělské usedlosti nachází porosty se zastoupením smrků a bezhodnotných keřů, porosty jsou zdravotně i esteticky narušené, patrně vzniklé spontánně. Pozemek se nachází ve III. zóně chráněné krajinné oblasti Třeboňska. ÚZEMNÍ PLÁN: Územním plánem města jsou pozemky vedeny jako plochy obytné smíšené. V místě jsou dostupné veškeré inženýrské sítě v obci (elektřina, vodovod, kanalizace, plyn). PŘÍSTUPNOST, OKOLNÍ POZEMKY: Objekt je přístupný z pozemku ve vlastnictví města Lomnice nad Lužnicí. Jedná se o silnici s doprovodnou zelení. Z jižní a ze severní strany je předmět aukce obklopen pozemky parc. č. 254, parc. č. 257/1 a parc. č. 257/2, které jsou ve vlastnictví České republiky, v příslušnosti hospodařit Státního pozemkového úřadu (dále jen „SPÚ“). Tyto pozemky byly vyhodnoceny jako potenciálně vhodné pro možného budoucího vlastníka objektu, jakožto plochy obslužné. Proto byl v této záležitosti kontaktován SPÚ, který se následně dopisem ze dne 15. 2. 2022 vyjádřil, že byla dočasně pozastavena realizace výše uvedených pozemků, a to až do doby změny vlastnictví předmětu aukce. MOVITÉ VĚCI: Uvnitř budovy č. p. 225 (v obytné i hospodářské části), v menší míře i na uzavřeném dvoře na pozemku parc. č. st. 144, se nachází větší množství opotřebených, zastaralých nebo nefunkčních movitých věcí, bez hodnoty, které se kupující zavazuje převzít spolu s převáděným majetkem, přičemž kupující je srozuměn s tím, že případné vyklizení převáděného majetku si zajistí sám, na své vlastní náklady a svou odpovědnost. Další údaje: zastavěná plocha: 1.981 m2, obestavěný prostor: 17.705,05 m3, z toho průčelní část objektu: 4.611,50 m3, (zahrnující mj. obytnou část s dispozicí 3+1, v jiné části po schodišti přístupná samostatná místnost, v další části objektu po schodišti přístupná obytná část o několika místnostech – schodiště i místnosti v dezolátním stavu), z toho severní část objektu: 1.815 m3, z toho jižní a východní část objektu: 11.278,55 m3, Průkaz energetické náročnosti budovy č. p. 225 dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 406/2000 Sb.“), se zatříděním do klasifikační třídy „C“, je přílohou této Aukční vyhlášky. Aukce je dostupná na webu Úřadu: https://www.nabidkamajetku.cz/Home/AuctionDetail/29039

Toto je soukromá inzerce, nepřeji si být kontaktován/a makléři ani RK. Inzerát je zařazen v kategoriích prodej nemovitosti bez realitky, bezplatná inzerce nabídka, soukromá inzerce nemovitostí, dům, nemovitosti prodej, hledám dům Lomnice nad Lužnicí, prodej Lomnice nad Lužnicí, prodej přímo od majitele, nabídka nemovitostí Lomnice nad Lužnicí, dům Lomnice nad Lužnicí, bezplatná inzerce nemovitostí, prodej dům Lomnice nad Lužnicí bez realitky, Zámecká Lomnice nad Lužnicí, dům od majitele bez RK, inzerát prodej dům a nabízím dům Lomnice nad Lužnicí. Požadovaná cena nemovitosti je 8 100 000 Kč. Více informací naleznete na stránce: www.nemovitosti-inzerce.cz/prodej-budovy-c-p-225-s-pozemkem-p-c-st-144-lomnice-nad-luznici.

Pro více informací kontaktujte Jindřich Fantyš (soukromý inzerent), e-mail: jindrich.fantys@uzsvm.cz, telefon: 384350232. Inzerát byl aktualizován dne 06.02.2023.

Fotogalerie: Prodej budovy č. p. 225 s pozemkem p. č. st. 144, Lomnice nad Lužnicí - prodej dům 4+1 a větší, 3215 m2 Zámecká Lomnice nad Lužnicí

Prodej budovy č. p. 225 s pozemkem p. č. st. 144, Lomnice nad Lužnicí 1 Prodej budovy č. p. 225 s pozemkem p. č. st. 144, Lomnice nad Lužnicí 2 Prodej budovy č. p. 225 s pozemkem p. č. st. 144, Lomnice nad Lužnicí 3 Prodej budovy č. p. 225 s pozemkem p. č. st. 144, Lomnice nad Lužnicí 4 Prodej budovy č. p. 225 s pozemkem p. č. st. 144, Lomnice nad Lužnicí 5 Prodej budovy č. p. 225 s pozemkem p. č. st. 144, Lomnice nad Lužnicí 6 Prodej budovy č. p. 225 s pozemkem p. č. st. 144, Lomnice nad Lužnicí 7 Prodej budovy č. p. 225 s pozemkem p. č. st. 144, Lomnice nad Lužnicí 8 Prodej budovy č. p. 225 s pozemkem p. č. st. 144, Lomnice nad Lužnicí 9