Prodej nemovitého majetku - pozemků p. č. 572/3 a 719/3 v k. ú. Louka u Litvínova - nabídka prodeje pozemku 3984 m2

Prodej nemovitého majetku - pozemků p. č. 572/3 a 719/3 v k. ú. Louka u Litvínova
 • Typ nemovitosti: pozemek
 • Typ inzerátu: prodej
 • Lokalita: , Louka u Litvínova
 • Velikost: 3984 m2
 • Aktualizace inzerátu: 14.11.2023
 • Cena: 200 000 Kč
 • Kontakt: Martina Kroa
 • E-mail: kroa@diamo.cz
 • Telefon: 475672344

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod PKÚ se sídlem Hrbovická 2, Hrbovice, 403 39 Chlumec (dále jen “vyhlašovatel“) tímto dle ustanovení nového občanského zákoníku v platném znění vyhlašuje VEŘEJNOU SOUTĚŽ O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU na prodej nemovitostí ve vlastnictví státu, se kterými má právo hospodařit DIAMO, státní podnik Předmětem VSNN je prodej nemovitostí ve vlastnictví České republiky, s níž má právo hospodařit vyhlašovatel, a to pozemky p. č. 572/3 – vodní plocha, zamokřená plocha o výměře 3 817 m2 a p. č. 719/3, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 167 m2, zapsaných na LV č. 424 pro k. ú. Louka u Litvínova, obec Louka u Litvínova, Ústecký kraj. Vyhlašovací cena: 200 000,00 Kč bez DPH. Předmět VSNN je osvobozen od DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Úplné znění oznámení o vyhlášení veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku (dále jen „VSNN“) - podmínky VSNN se bezplatně vydávají všem osobám, které projeví zájem, prostřednictvím e-mailu diamo@diamo.cz po celou dobu lhůty pro podání nabídky v rámci 1. etapy VSNN (viz dále) a jsou též k dispozici na adrese po bezplatné registraci do zadávacího řízení tohoto konkrétního prodeje na https://tenderarena.cz/ název: VSNN Louka u Litvínova.  1. etapa VSNN (podání nabídky) bude zahájena dnem vyhlášení podmínek VSNN na profilu vyhlašovatele, v elektronickém nástroji Tender arena a ukončena dne 28.11. 2023. Před podáním nabídky je každý z navrhovatelů povinen složit peněžní záruku ve výši 20 000,00 Kč (10 % z vyhlašovací ceny bez DPH prodávaných nemovitostí) na účet č. 217725563/0300 variabilní symbol 325998 , vedený u Československé obchodní banky, a.s. Dokladem o složení peněžní záruky je výpis z účtu navrhovatele o odepsání složené částky, který bude v elektronické verzi jednou z příloh nabídky.  Termín pro podání nabídky je 28. 11. 2023 do 12.00 hodin.  Nabídka musí být podána prostřednictvím elektronického nástroje Tender arena zadáním výchozí nabídkové kupní ceny, která musí činit minimálně 200 000,00 Kč (bez DPH) a zasláním příloh nabídky, požadovaných vyhlašovatelem (vše v prostředí elektronického nástroje Tender arena).  Navrhovatel musí být pro účely podání nabídky registrován jako dodavatel v elektronickém nástroji Tender arena a musí pro podání nabídky disponovat rolí „účastník zakázky“.  2. etapa VSNN (elektronická aukce, která proběhne dle platných pravidel elektronického nástroje Tender arena) se uskuteční dne 01. 12. 2023. Této 2. etapy VSNN se může zúčastnit pouze navrhovatel, který splnil podmínky stanovené v 1. etapě VSNN. 2. etapa VSNN se nebude konat v případě, že žádný z navrhovatelů nesplní podmínky stanovené v 1. etapě VSNN anebo v případě, že podmínky splní pouze jediný navrhovatel. Zahájení elektronické aukce v prostředí elektronického nástroje Tender arena na webové adrese https://tenderarena.cz/, je ve 12:00 hodin, ukončení je nejdříve ve 12:30 hodin. Vítězství v elektronické aukci neznamená výběr nejvhodnějšího z předložených návrhů.  Vyhlašovatel stanovil následující podmínky a pravidla pro průběh e-aukce: • Výchozí hodnota e-aukce bude odpovídat hodnotám z nabídek navrhovatelů. • Minimální délka trvání e-aukce bude 30 (slovy třicet) minut. E-aukční kolo bude vždy prodlouženo tak, že jeho zbývající čas bude prodloužen o 5 (slovy pět) minut, a to v případě, že se v posledních 5 (slovy pěti) minutách ostrého kola změní v důsledku licitace hodnota nejvýhodnější nabídky (nabídky na prvním místě). Počet prodloužení e-aukce není nikterak omezen. • Po celou dobu trvání e-aukce mohou navrhovatelé upravovat své nabídky (pouze na výhodnější nabídkové hodnoty). • Vyhlašovatel stanovil následující podmínky, za kterých budou navrhovatelé oprávněni v rámci e-aukce podávat nové aukční hodnoty: - minimální krok zvýšení aukční hodnoty je pro každou aukční hodnotu stanoven na 0,5 % ve vztahu k nabídkové hodnotě každého z navrhovatelů. • Pro dosažení nejvýhodnější nabídky musí navrhovatel nabídnout vždy lepší (vyšší) cenu, než je hodnota aktuálně nejvýhodnější nabídky. V případě, kdy by navrhovatel nabídkovou cenu pouze dorovnal na hodnotu aktuálně nejvýhodnější nabídky, bude jako nejvýhodnější nabídka vyhodnocena ta, která byla podána jiným navrhovatelem dříve. • Během průběhu e-aukce budou každému navrhovateli, účastnícímu se e-aukce, poskytovány následující informace: - informace o hodnotě aktuálně nejvýhodnější nabídky, - předpokládaný čas konce e-aukce, - předpokládaný zbývající čas trvání e-aukce. • E-aukce bude automaticky ukončena, jestliže v posledních 5 (slovy pěti) minutách e-aukce (včetně event. prodloužení) nebudou podány žádné nové aukční nabídky, v jejichž důsledku by došlo k prodloužení e-aukce. • Lhůta pro oznámení vybrané nabídky účastníkům VSNN je 15 dnů od schválení nejvhodnější nabídky příslušným orgánem dle závazných právních a řídících předpisů vyhlašovatele, nejpozději však do 180 dnů od data pro podání návrhů. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo dodatečně změnit podmínky VSNN, zrušit VSNN a odmítnout všechny předložené nabídky. Upozornění: Tato informace nenahrazuje úplné oznámení o vyhlášení VSNN, umístěném v elektronickém nástroji Tender arena, příp. vyžádané na e-mailu výše, které je jediným závazným dokumentem o vyhlášení VSNN podle ustanovení nového občanského zákoníku v platném znění.

Toto je soukromá inzerce, nepřeji si být kontaktován/a makléři ani RK. Inzerát je zařazen v kategoriích prodej nemovitosti bez realitky, bezplatná inzerce nabídka, soukromá inzerce nemovitostí, pozemek, nemovitosti prodej, hledám pozemek Louka u Litvínova, prodej Louka u Litvínova, prodej přímo od majitele, nabídka nemovitostí Louka u Litvínova, pozemek Louka u Litvínova, bezplatná inzerce nemovitostí, prodej pozemek Louka u Litvínova bez realitky, Louka u Litvínova, pozemek od majitele bez RK, inzerát prodej pozemek a nabízím pozemek Louka u Litvínova. Požadovaná cena nemovitosti je 200 000 Kč. Více informací naleznete na stránce: www.nemovitosti-inzerce.cz/prodej-nemoviteho-majetku-pozemku-p-c-572-3-a-719-3-v-k-u-louka-u-litvinova.

Pro více informací kontaktujte Martina Kroa (soukromý inzerent), e-mail: kroa@diamo.cz, telefon: 475672344. Inzerát byl aktualizován dne 14.11.2023.

Fotogalerie: Prodej nemovitého majetku - pozemků p. č. 572/3 a 719/3 v k. ú. Louka u Litvínova - prodej pozemek 3984 m2 Louka u Litvínova

Prodej nemovitého majetku - pozemků p. č. 572/3 a 719/3 v k. ú. Louka u Litvínova 1