Prodej pozemků v rekreační oblasti v k. ú. Malý Ratmírov - elektronická aukce - nabídka prodeje pozemku 1263 m2

Prodej pozemků v rekreační oblasti v k. ú. Malý Ratmírov - elektronická aukce
  • Typ nemovitosti: pozemek
  • Typ inzerátu: prodej
  • Lokalita: Malý Ratmírov, Blažejov
  • Velikost: 1263 m2
  • Aktualizace inzerátu: 22.12.2021
  • Cena: 770 000 Kč
  • Kontakt: Jindřich Fantyš
  • E-mail: jindrich.fantys@uzsvm.cz
  • Telefon: 384350232

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nabízí k odkoupení v elektronické aukci dle aukční vyhlášky č. CJH/74/2021 tento majetek: 1.) část pozemku parc. č: 223/1, označená geometrickým plánem č. 341-14/2020 ze dne 17. 8. 2020 jako parc. č.: 223/18 o výměře 1230 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: manipulační plocha. Pozemek parc. č. 223/1 je zapsán na listu vlastnictví č. 60000 pro katastrální území Malý Ratmírov, obec Blažejov, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Jindřichův Hradec. 2.) spoluvlastnický podíl o velikosti id. ½ v poměru k celku na pozemku parc. č: 223/19 o výměře 33 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: manipulační plocha, zapsaném na listu vlastnictví č. 451 pro katastrální území Malý Ratmírov, obec Blažejov, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Jindřichův Hradec. POPIS PŘEDMĚTU AUKCE: LOKACE. Pozemky jsou situovány mimo sídelní část obce Blažejov, v místní části Malý Ratmírov. Jedná se o rekreační lokalitu v blízkosti Ratmírovského rybníka. Pozemky se nacházejí při východním okraji Malého Ratmírova, v okolí zástavby rekreačních chat (chatové osady). POPIS. Pozemky mají travnatý povrch. Na části pozemku označené geometrickým plánem jako parc. č. 223/18 se nacházejí náletové dřeviny, keře i vzrostlé stromy. Pozemek je mírně svažitý. Pozemek parc. č. 223/19 zajišťuje přístup k pozemku parc. č. 223/18. ÚZEMNÍ PLÁN. Dle územního plánu obce jsou pozemky vedeny jako plochy REi – plochy rekreace – individuální. Pozemek označený geometrickým plánem jako parc. č. 223/18 tak může sloužit k výstavbě chaty / objektů rekreace. CHARAKTERISTIKA PLOCHY DLE ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE. Jedná se o plochy, na kterých zásadně převažuje využití pro individuální rodinnou rekreaci reprezentovanou zejména stavbami pro rodinnou rekreaci. Hlavní využití (převažující účel využití): rekreace. Přípustné využití: rekreace, vč. staveb a zařízení pro rodinnou rekreaci s možností zázemí zejména formou zahrádek a oplocení, ostatní stavby a zařízení – doplňkové objekty bezprostředně související s rekreací (např. pergoly, sklad na nářadí, sklad na dřevo), nepodsklepené, neobsahující obytné, pobytové ani jiné obdobné místnosti, veřejná prostranství, sportoviště, která nesnižují kvalitu prostředí a jsou slučitelná s rekreací místního charakteru, zeleň – např. zahrady, sady, veřejná, izolační apod. Podmíněně přípustné využití: občanské vybavení pod podmínkou, že bude bezprostředně souviset s hlavním využitím plochy (např. stánek s občerstvením) a zastavěná plocha pozemku nepřekročí 150 m2. Nepřípustné využití: bydlení, vč. staveb pro bydlení, atd. INŽENÝRSKÉ SÍTĚ. V místě je dostupná elektřina. PŘÍSTUPNOST. Severně od silnice III. třídy č. III/1343 vede zpevněná komunikace na pozemku parc. č. 343, který je ve vlastnictví obce Blažejov. Přístupnost od této zpevněné obecní cesty k prodávanému majetku je dále zajištěna po nezpevněné účelové komunikaci vedoucí přes pozemky parc. č. 227/8 (vlastníkem je obec Blažejov) a parc. č. 223/19, která je ve spoluvlastnictví fyzické osoby (podíl o velikosti id. ½ v poměru k celku) a České republiky, v příslušnosti hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (podíl o velikosti id. ½ v poměru k celku). Tento spoluvlastnický podíl o velikosti id. ½ v poměru k celku na pozemku parc. č. 223/19 je také předmětem prodeje z důvodu zajištění přístupnosti k pozemku parc. č. 223/18. Určení nových hranic pozemků s vyznačením přístupu z veřejně přístupné pozemní komunikace ke každému pozemku dle výše uvedeného geometrického plánu schválil místně příslušný stavební úřad, Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor výstavby a územního plánování, dne 24. 8. 2021 pod č. j. VÚP/43280/21/Tu. OMEZENÍ, UŽÍVÁNÍ ČÁSTI POZEMKU. Část pozemku označeného geometrickým plánem jako parc. č. 223/18 je užívána třetí osobou na základě smlouvy o nájmu nemovité věci č. C/1026/CJHM/2021 uzavřené dne 21. 6. 2021. Na základě této nájemní smlouvy je užívána plocha o výměře 173 m2. Nájem je sjednán na dobu určitou do doby realizace pronajaté nemovité věci, nejdéle však do 31. 12. 2021. Tato nájemní smlouva již nebude prodlužována. V této části pozemku se nachází uskladněný materiál, opěrné zdi z pražců, venkovní schody, přístřešek pro dřevo, dřevěné kolničky, skleník, dřevěný objekt pro chov drůbeže, venkovní ohniště a jiné drobné terénní úpravy, vše ve vlastnictví třetí osoby (není tedy předmětem prodeje). Bližší informace o vyhlášené elektronické aukci jsou dostupné zde: https://www.nabidkamajetku.cz/Home/AuctionDetail/20220

Toto je soukromá inzerce, nepřeji si být kontaktován/a makléři ani RK. Inzerát je zařazen v kategoriích prodej nemovitosti bez realitky, bezplatná inzerce nabídka, soukromá inzerce nemovitostí, pozemek, nemovitosti prodej, hledám pozemek Blažejov, prodej Blažejov, prodej přímo od majitele, nabídka nemovitostí Blažejov, pozemek Blažejov, bezplatná inzerce nemovitostí, prodej pozemek Blažejov bez realitky, Malý Ratmírov Blažejov, pozemek od majitele bez RK, inzerát prodej pozemek a nabízím pozemek Blažejov. Požadovaná cena nemovitosti je 770 000 Kč. Více informací naleznete na stránce: www.nemovitosti-inzerce.cz/prodej-pozemku-v-rekreacni-oblasti-v-k-u-maly-ratmirov-elektronicka-aukce.

Pro více informací kontaktujte Jindřich Fantyš (soukromý inzerent), e-mail: jindrich.fantys@uzsvm.cz, telefon: 384350232. Inzerát byl aktualizován dne 22.12.2021.

Fotogalerie: Prodej pozemků v rekreační oblasti v k. ú. Malý Ratmírov - elektronická aukce - prodej pozemek 1263 m2 Malý Ratmírov Blažejov

Prodej pozemků v rekreační oblasti v k. ú. Malý Ratmírov - elektronická aukce 1 Prodej pozemků v rekreační oblasti v k. ú. Malý Ratmírov - elektronická aukce 2 Prodej pozemků v rekreační oblasti v k. ú. Malý Ratmírov - elektronická aukce 3 Prodej pozemků v rekreační oblasti v k. ú. Malý Ratmírov - elektronická aukce 4 Prodej pozemků v rekreační oblasti v k. ú. Malý Ratmírov - elektronická aukce 5 Prodej pozemků v rekreační oblasti v k. ú. Malý Ratmírov - elektronická aukce 6