Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku (VSNN) pro část pozemku p. č. 646/1 a pozemky p. č. 646/7 a p. č. 649, jehož součástí je stavba č. p. 696, jiná stavba, vše v k. ú. Hrušov, obec Ostrava. - nabídka prodeje pozemku 2385 m2

Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku (VSNN) pro část pozemku p. č. 646/1 a pozemky p. č. 646/7 a p. č. 649, jehož součástí je stavba č. p. 696, jiná stavba, vše v k. ú. Hrušov, obec Ostrava.
 • Typ nemovitosti: pozemek
 • Typ inzerátu: prodej
 • Lokalita: K Šachtě, Ostrava
 • Velikost: 2385 m2
 • Aktualizace inzerátu: 23.09.2022
 • Cena: 6 667 584 Kč
 • Kontakt: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA Sirotčí 1145/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava
 • E-mail: klimsa@diamo.cz
 • Telefon: 596703421

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA se sídlem Sirotčí 1145/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava (dále jen “vyhlašovatel“) tímto dle ustanovení nového občanského zákoníku v platném znění vyhlašuje VEŘEJNOU SOUTĚŽ O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU na prodej nemovitostí ve vlastnictví státu, se kterými má právo hospodařit DIAMO, státní podnik 1. Předmětem VSNN je prodej nemovitostí ve vlastnictví České republiky, s nimiž má právo hospodařit vyhlašovatel, a to s částí pozemku p. č. 646/1 (dle GP p. č. 646/28) - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 1 579 m2 a pozemky p. č. 646/7 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 118 m2, p. č. 649 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 688 m2, jehož součástí je stavba č. p. 696, jiná stavba, vše zapsané na LV č. 914 pro k. ú. Hrušov, obec Ostrava, Moravskoslezský kraj. Součástí převodu jsou dvě vodovodní přípojky PE d 32 (DN 25) v délce 33 m, zpevněné plochy na částech pozemků p. č. 646/1 a p. č. 646/7 o celkové výměře 1 492 m2. Dále kanalizační trasa „C“ včetně tří šachtic Š32, Š32a a Š33 v délce 52,3 m, kanalizační trasa A3 včetně jímky a šachtice Š22 v délce 17,7 m, přípojkaNN o délce 83 m, oplocení v délce 164 m a objekt Skladu MTZ a stolařské dílny na pozemku p. č. 649 v k. ú. Hrušov. Prodávané pozemky spolu s objektem tvoří jednotný funkční celek a nacházejí se v areálu bývalého Dolu Stachanov. Vyhlašovací cena: 5 510 400,00 Kč bez DPH (6 667 584,00 Kč s DPH) Úplné znění oznámení o vyhlášení veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku (dále jen „VSNN“) a podmínky VSNN se bezplatně vydávají všem osobám, které projeví zájem, při osobní návštěvě v místě sídla vyhlašovatele, na sekretariátu vedoucího odštěpného závodu ODRA, dveře č. A 314, každý pracovní den, od 10.15 do 12.00 hodin, po celou dobu lhůty pro podání nabídky v rámci 1. etapy VSNN (viz dále) a jsou též k dispozici na adrese https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0004730 po bezplatné registraci do zadávacího řízení „VSNN Hrušov Stolárna“. 1. etapa VSNN (podání nabídky) bude zahájena dne 23. 9. 2022 a ukončena dne 7. 10. 2022. Před podáním nabídky je každý z účastníků povinen složit peněžní záruku ve výši 666 758,40 Kč (10 % z vyhlašovací ceny s DPH prodávaných nemovitostí) na účet č. 409037423/0300 variabilní symbol 36000321 vedený u Československé obchodní banky, a.s. Dokladem o složení peněžní záruky je výpis z účtu uchazeče o odepsání složené částky, který bude (oskenovaný) jednou z příloh nabídky. Termín pro podání nabídky je 7. 10. 2022 do 12.00 hodin. Nabídka musí být provedena formou registrace ve složce „VSNN Hrušov Stolárna“ - veřejně dostupné na webové adrese: https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0004730, zadáním výchozí nabídkové kupní ceny, která musí činit minimálně 5 510 400,00 Kč (bez DPH) a zasláním příloh nabídky, požadovaných vyhlašovatelem (vše v prostředí elektronického nástroje Tender arena). 2. etapa VSNN (elektronická aukce, která proběhne dle platných pravidel elektronického portálu Tender arena) se uskuteční dne 14. 10. 2022. Této 2. etapy VSNN se může zúčastnit pouze účastník soutěže, který splnil podmínky stanovené v 1. etapě VSNN (dále též „navrhovatel“). 2. etapa VSNN se nebude konat v případě, že žádný z uchazečů nesplní podmínky stanovené v 1. etapě VSNN anebo v případě, že podmínky splní pouze jediný navrhovatel. Zahájení elektronické aukce v prostředí elektronického nástroje Tender arena na webové adrese https://tenderarena.cz/, je ve 12:00 hodin, ukončení je ve 12:30 hodin. Aukce začne na nejvyšší částce nabídkové kupní ceny podané navrhovatelem v 1. etapě VSNN. Příhoz každého z účastníků musí být minimálně 50 000,00 Kč nad částku v dané chvíli nejvyšší nabídky. Vítězství v elektronické aukci neznamená výběr nejvhodnějšího z předložených návrhů. Lhůta pro oznámení vybraného návrhu účastníkům VSNN je 10 dnů od schválení nabídky zakladatelem (MPO), nejpozději však do 180 dnů od data pro podání návrhů. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo dodatečně změnit podmínky VSNN, zrušit VSNN a odmítnout všechny předložené návrhy. Upozornění: Tato informace nenahrazuje úplné oznámení o vyhlášení VSNN, které je jediným závazným dokumentem o vyhlášení VSNN podle ustanovení nového občanského zákoníku v platném znění.

Toto je inzerát realitní kanceláře nebo makléře. Inzerát je zařazen v kategoriích prodej nemovitosti od realitky, bezplatná inzerce nabídka, realitní inzerce nemovitostí, pozemek, nemovitosti prodej, hledám pozemek Ostrava, prodej Ostrava, prodej od realitní kanceláře / makléře, nabídka nemovitostí Ostrava, pozemek Ostrava, bezplatná inzerce nemovitostí, prodej pozemek Ostrava od realitky, K Šachtě Ostrava, pozemek od makléře nebo RK, inzerát prodej pozemek a nabízím pozemek Ostrava. Požadovaná cena nemovitosti je 6 667 584 Kč. Více informací naleznete na stránce: www.nemovitosti-inzerce.cz/verejna-soutez-o-nejvhodnejsi-nabidku-vsnn-pro-cast-pozemku-p-c-646-1-a-pozemky-p-c-646-7-a-p-c-649-jehoz-soucasti-je-stavba-c-p-696-jina-stavba-vse-v-k-u-hrusov-obec-ostrava.

Pro více informací kontaktujte DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA Sirotčí 1145/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava (makléř / RK), e-mail: klimsa@diamo.cz, telefon: 596703421. Inzerát byl aktualizován dne 23.09.2022.

Fotogalerie: Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku (VSNN) pro část pozemku p. č. 646/1 a pozemky p. č. 646/7 a p. č. 649, jehož součástí je stavba č. p. 696, jiná stavba, vše v k. ú. Hrušov, obec Ostrava. - prodej pozemek 2385 m2 K Šachtě Ostrava

Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku (VSNN) pro část pozemku p. č. 646/1 a pozemky p. č. 646/7 a p. č. 649, jehož součástí je stavba č. p. 696, jiná stavba, vše v k. ú. Hrušov, obec Ostrava. 1 Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku (VSNN) pro část pozemku p. č. 646/1 a pozemky p. č. 646/7 a p. č. 649, jehož součástí je stavba č. p. 696, jiná stavba, vše v k. ú. Hrušov, obec Ostrava. 2 Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku (VSNN) pro část pozemku p. č. 646/1 a pozemky p. č. 646/7 a p. č. 649, jehož součástí je stavba č. p. 696, jiná stavba, vše v k. ú. Hrušov, obec Ostrava. 3 Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku (VSNN) pro část pozemku p. č. 646/1 a pozemky p. č. 646/7 a p. č. 649, jehož součástí je stavba č. p. 696, jiná stavba, vše v k. ú. Hrušov, obec Ostrava. 4 Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku (VSNN) pro část pozemku p. č. 646/1 a pozemky p. č. 646/7 a p. č. 649, jehož součástí je stavba č. p. 696, jiná stavba, vše v k. ú. Hrušov, obec Ostrava. 5 Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku (VSNN) pro část pozemku p. č. 646/1 a pozemky p. č. 646/7 a p. č. 649, jehož součástí je stavba č. p. 696, jiná stavba, vše v k. ú. Hrušov, obec Ostrava. 6 Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku (VSNN) pro část pozemku p. č. 646/1 a pozemky p. č. 646/7 a p. č. 649, jehož součástí je stavba č. p. 696, jiná stavba, vše v k. ú. Hrušov, obec Ostrava. 7